การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร

กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิเด็กโสสะ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ อารยา อรุณานนทชัย ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อุบล อัครพัฒน์ คุณหญิงตรึงใจ อัฐรัตน์ สุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.พรชัย มงคลวนิช ยรรยง คุโรวาท ศรีภพ สารสาส ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน สาวิตรี บริพัตร ฯ เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรณภรณ์ วงศืปิยะกุล ศศิธร จันทรสมบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ

1.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นล้นพันยิ่งนัก

2.เตรียมงานมอบรางวัล“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริม

คนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 36 ให้บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ คือ

- ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์

- อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

- ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ

- ผู้มีผลงานดีเด่นในการบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม

(ตำรวจจราจรดีเด่น , พนักงานกวาดถนนดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บขส.ดีเด่น , ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น , พลเมืองดี และจิตอาสาดีเด่น)

- คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น

3.รับทราบผลการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 32 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อปี 2535

4. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี ที่ผ่านมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar