คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในการแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในการแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาลด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธี งานพิธีการ โครงการและกิจกรรมทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยขณะนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เสนอโครงการและกิจกรรมเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ จำนวนกว่า ๖๗๘ โครงการ ซึ่งรัฐบาลได้เสนอในการประชุมวันนี้ ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล จำนวน ๑๐ โครงการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดำเนินการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Parks ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบครบวงจร ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจะดำเนินการพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ๒ แห่ง ได้แก่ สวนหลวง ร.๙ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ และสวนสาธารณะบึงหนองบอน ให้เป็นสวนสาธารณะระดับมหานครที่มีพื้นที่รวมกันกว่า ๑,๑๔๔ ไร่ ซึ่งจะจัดให้เป็นสถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่าง ๆ แบบครบวงจร เพรียบพร้อมด้วยอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนภูมิทัศน์ ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และใช้ในการบริหารจัดการน้ำของเมืองแบบครบวงจร ทั้งนี้ รัฐบาลจะขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ ว่า “สวนหลวง ร.๑๐” ต่อไป รวมถึงการสร้างพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง (outdoor public space) หรือ Pocket Parks จำนวน ๗๒ แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงพื้นที่พักผ่อนแบบเปิดโล่งได้ใกล้บ้าน ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเข้าถึงของประชาชนภายในระยะ ๘๐๐ เมตร หรือระยะการเดิน ๑๐ - ๑๕ นาที โดยอาจจะเป็นพื้นที่ของทั้ง ราชการ และเอกชน อาทิ สถานที่ราชการ แปลงที่ดินว่าง พื้นที่รอการพัฒนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยสามารถร่วมเสนอพื้นที่ศักยภาพ เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสวนที่ประชาชนสามารถใช้งานได้จริง ได้ง่าย สะดวก และใกล้บ้านต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร

โครงการที่ ๒ โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ รัฐบาลจึงจัดทำโครงการเพื่อรวมพลังจิตอาสาของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกป่า และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าหมายในการปลูกป่าทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ ล้านต้น ทั้งนี้ ได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการรับลงทะเบียน จัดหาพันธุ์กล้าไม้ และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดูแลรักษาต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ ๓ โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗๒ แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี รวมถึงเพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากเดิมที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔๗ โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕ จังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๗ โครงการ ในการนี้ รัฐบาลจึงขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๒๕ แห่ง รวมเป็น ๗๒ แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำเป็นต้องทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมกับก่อสร้างระบบประปาบาดาลในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนต่อไปหน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ ๔ โครงการ “๑๐ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗วัตถุประสงค์และการดำเนินการ เพื่อเป็นการสืบสาน และขยายผลต่อยอดพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เช่น โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร และพัฒนาคลองแม่ข่า รัฐบาลจึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการพัฒนาแม่น้ำ คู คลองทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่ขุดลอกคู คลอง ปรับภูมิทัศน์ และทัศนียภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดสองฝั่งคลอง ได้แก่ การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และระบบการระบายน้ำ โดยจะดำเนินการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ รวม ๑๐ แห่งหน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการที่ ๕ โครงการพัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗วัตถุประสงค์และการดำเนินการ ด้วยรัฐบาลเล็งเห็นว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงและสามารถบริหารจัดการน้ำรวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ ๖ โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขลดความแออัด ลดระยะในการรอคอยการเข้ารับการบริการของประชาชน รวมถึงมีสถานที่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รัฐบาลจึงเสนอโครงการในการยกระดับการขยายบริการทางการแพทย์และขยายศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความซ้ำซ้อน และลดการส่งต่อผู้ป่วย โดยจะดำเนินการทั้งสิ้น ๗๒ แห่ง แบ่งเป็น

๑. การยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ๓๖ แห่ง ได้แก่

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ๒๑ แห่ง

- โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๑๑ แห่ง

- โรงพยาบาลชัยพัฒน์ ๔ แห่ง

๒. การยกระดับการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยเป็นการจัดสร้างชุดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ๓๖ แห่ง ทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ

โครงการที่ ๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗วัตถุประสงค์และการดำเนินการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการหรือทุพพลภาพในการที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ที่พักอาศัย หรือที่ดินทำกิน สำหรับการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจะเป็นการดำเนินการ ๒ กิจกรรม ได้แก่

- การจัดหาที่ดินที่เป็นพื้นที่ของเหล่าทัพทั่วประเทศ รวมจำนวน ๗๒,๐๐๐ ไร่ สำหรับจัดสรรให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

- การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๗๒๐ หลัง และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๗๒๐ หลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยง่านหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง

โครงการที่ ๘ โครงการบริจาคโลหิต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ CC เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความจงรักภักดี และทำประโยชน์ในการช่วยเหลือต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้อื่น เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล ในการนี้ รัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นการรวมพลังจิตอาสาทั่วประเทศจากทุกภาคส่วนในการบริจาคโลหิต โดยมีเป้าหมายในการรับบริจาคครั้งนี้ จำนวน ๑๐ ล้าน CC เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทยสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว

รวมทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เหล่าทัพ และตำรวจ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยประสานงานกับสภากาชาดไทย

โครงการที่ ๙ โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ๗๒,๐๐๐ ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย หรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นคนพิการที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระ โดยจะจัดหากายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการสำหรับช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายดังกล่าวที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอุปกรณ์สำหรับช่วยความพิการ

โครงการที่ ๑๐ โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗วัตถุประสงค์และการดำเนินการ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโดยเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในโรงเรียน ทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเพื่อให้เหมาะกับการอุปโภคและบริโภคต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ​ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม ผมจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการในนามรัฐบาลทั้ง ๑๐ โครงการนี้ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ และจะได้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน องค์กร มูลนิธิ และภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ เพราะโครงการต่าง ๆ จะสำเร็จลงได้ ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน อีกทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนในการช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นการดำเนินโครงการต่าง ๆ บรรลุสมดังวัตถุประสงค์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar