พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ประธานก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง อาทิ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ดร.พรชัย มงคลวนิช ชุลีพร เตรัตน์ (อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย) อารียา ไกรทอง (ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ศิริรัตน์ ยิ้มถนอม (ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการออม ธนาคารออมสิน) วิไล ตั้งสิน วิทยฐานกรณ์ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล และผู้แทนหน่วยราชการ องค์การ มูลนิธิ-สมาคมต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน คุรุสภา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศตลอดมาระหว่างที่ทรงมีพระชนม์ชีพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ทรงพระกรุณารับเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และได้เสด็จไปทรงเปิดการประชุมปฐมฤกษ์มูลนิธิ ฯ ด้วยพระองค์เอง ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ทรงมีคุณูปการมากล้นต่อมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และเยาวชนผู้รับทุนที่ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุกจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ

-ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนถาวรเพื่อนำเฉพาะดอกผลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ตลอดไปจนถึงปัจจุบัน

-แม้ว่าจะทรงมีพระกรณียกิจมากเพียงใด พระองค์ท่านทรงติดตามการศึกษา และความเป็นอยู่ของเยาวชนในพระอุปถัมภ์ทุกคน

- ทรงทอดพระเนตรจดหมายของเยาวชนทุกฉบับที่กราบทูลพระองค์ท่านด้วยความสนพระทัย และทรงตอบจดหมายเยาวชนผู้รับทุนในพระอุปถัมภ์ด้วยพระองค์เองเป็นเวลานานถึง ๑๙ ปี (หลังจากนั้นไม่ได้ทรงตอบเนื่องจากทรงมีพระกรณียกิจมาก)

-ทรงมีจดหมายพระราชทานความยินดีแก่เยาวชนที่จบการศึกษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทานพระวโรกาสให้เยาวชนผู้รับทุนทั่วประเทศ ครั้งละประมาณ ๑๐๐ คน เข้าเฝ้า ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา ในกรุงเทพฯ เป็นประจำ และพระตำหนักทรงงานที่จังหวัดน่าน

มีเยาวชนที่ได้รับทุนพระราชทานจากเงินในกองทุนถาวรของพระองค์ท่านไปแล้ว ๖๘ ทุน และกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันจำนวน ๒ คน คณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ และเยาวชนทั่วประเทศยังคงจดจำรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยความกตัญญูกตเวทีไว้ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความจงรักภักดีจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล

ปัจจุบันมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ สำหรับให้เป็นทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท และตลอด ๔๒ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ กว่าทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า ๒๗๔ ล้านบาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานทุนการศึกษา และประธานอุปการะเยาวชน ประจำจังหวัด โดยได้ออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดด้วย เป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยวเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุ แห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ไลน์ไอดี ๐๘-๐๔๐๔-๒๔๓๙ และ ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ โทร. ๐๘-๐๔๐๔-๒๔๓๙ ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้ และติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ กว่า ๔๒ ปี ในการพัฒนาเยาวชนฯ ได้ที่

เฟสบุ๊ค : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ

เว็บไซต์ : www.ruamchit-normklao.org


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar