ภารกิจหน้าที่ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรม ศีลธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมถึงการให้บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการสื่อสารมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar