งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการฯ และประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์สำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งนำมาจัดทำ เข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนใช้ประดับและเก็บเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติโดยดำเนินการตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมาในวาระสำคัญ ๆ สำหรับการจัดพิธีการในนามรัฐบาล ประกอบด้วย
  การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
  การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา
  การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานสโมสรสันนิบาตและการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น
ในส่วนของโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริพระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ เข้าร่วมเป็น
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่มีต่อสังคมโดยรวมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเปิดรับถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งในเบื้องต้นมีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
  1. โครงการที่เสนอโดยรัฐบาล ได้แก่ 
(1)  โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล
(2) โครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ 
(3)  โครงการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก มีกำหนดเปิดให้ประชาชนสั่งจองตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมีนาคม ณ
ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com
(4) โครงการจัดทำธนบัตรที่ระลึก
มีกำหนดที่จะนำธนบัตรที่ระลึกออกใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคม
(๕)  กิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
  โครงการที่เสนอโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น
โครงการพาหมอไปหาประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข
(1) โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๐ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล ทหารอากาศ (สีกัน) โดยกระทรวงกลาโหม เป็นต้น
 ในส่วนของการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯได้พิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม และบริษัท ห้างร้าน เชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของต่าง ๆ โดยนำไปประดับบนธง/เสื้อเชิ้ต โปโล แจ๊คเก็ต /หมวก /ป้าย/ซุ้ม/สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ไปแล้ว รวม 685,528 ชิ้น

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน พสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่อยู่ในประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรและในต่างประเทศได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและประดับธงชาติไทยพร้อมธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกับประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตลอดปี 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar